Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

9594 b943
youarenotyoursoup
Reposted fromFlau Flau viamissyseepy missyseepy
youarenotyoursoup
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromsafeway safeway viastonerr stonerr
youarenotyoursoup
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamissyseepy missyseepy
2942 0b84 500
Reposted fromtwice twice viamissyseepy missyseepy
youarenotyoursoup
1369 005f 500
Reposted fromstrangeee strangeee viamissyseepy missyseepy
youarenotyoursoup
Eye of the Sea lake, Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastonerr stonerr
youarenotyoursoup
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastonerr stonerr
youarenotyoursoup
9288 6e69 500
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie viakatalama katalama
youarenotyoursoup
Człowiek jest tym, o czym myśli przez cały dzień.
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viastonerr stonerr
youarenotyoursoup
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastonerr stonerr

July 05 2015

youarenotyoursoup
odrzuciło i zostawiło mnie już tyle osób, że mam wyjebane czy sobie pójdziesz jutro, za 4 dni czy  za 2 lata.  Jesteś teraz i to się liczy.
youarenotyoursoup
6144 46fc 500
Reposted fromtake-care take-care viakatalama katalama
youarenotyoursoup
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakatalama katalama
youarenotyoursoup
Reposted frompeper peper viaSundaySmile SundaySmile
youarenotyoursoup
4776 7443
Reposted fromkarli2 karli2 viagameofthrones gameofthrones
youarenotyoursoup
youarenotyoursoup
youarenotyoursoup
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
youarenotyoursoup
9372 02a9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl