Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

youarenotyoursoup
Conversations with Other Women (2005)
Reposted frombutterbeer butterbeer viayouaresonaive youaresonaive
youarenotyoursoup
8785 32bd 500
Reposted frommoai moai viayouaresonaive youaresonaive
youarenotyoursoup
youarenotyoursoup
0907 870b
8879 adb1
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viayouaresonaive youaresonaive
youarenotyoursoup
3498 a2b3 500
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
youarenotyoursoup
5376 46d0
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
youarenotyoursoup
9688 e2a5 500
youarenotyoursoup
1133 3a34 500
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viamisza misza
youarenotyoursoup
4359 1812
connection into larger modality of organization
Reposted fromStonerr Stonerr
youarenotyoursoup
0218 ef03 500

weissewiese:

Mikko Kuorinki, from the series Wall Piece with 200 Letters (2010)
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaStonerr Stonerr
youarenotyoursoup
Reposted fromplumose plumose viaStonerr Stonerr
youarenotyoursoup
3845 a6c1
youarenotyoursoup
9406 c7f5 500
Paintings by Alyssa Monks
youarenotyoursoup
4981 8a55 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viagdziejestola gdziejestola
youarenotyoursoup
Zazdrość nie jest wyrazem miłości, ale wzmożoną manifestacją instynktu posiadania.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
youarenotyoursoup
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: “Stało się coś? Kochasz mnie?”. Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— autor nieznany
Reposted frompaniwer paniwer viahavingdreams havingdreams
youarenotyoursoup
7953 0de8

August 22 2016

2098 e877
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl